PACJENT POTRZEBUJE WSPARCIA

Pacjent potrzebujący doraźnego wsparcia

Dowiedz się

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej: zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne nie tylko w przychodni, ale także w uzasadnionych przypadkach: w domu.

Jak wybrać lekarza i pielęgniarkę POZ?

Aby korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej, należy w wybranej przez siebie przychodni dokonać wyboru lekarza i pielęgniarki. Kobiety oraz noworodki i niemowlęta do ukończenia 2 miesiąca życia, objęci są także opieką położnej. Każdy ubezpieczony pacjent ma prawo do bezpłatnej zmiany wyboru lekarza oraz pielęgniarki i położnej 2 razy w ciągu roku.

Jak pielęgniarki POZ mogą pomóc pacjentowi?

Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi tym pacjentom, którzy złożyli do niej deklarację wyboru (zgłosili w przychodni wybór danej pielęgniarki).

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie:

  • promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
  • świadczeń pielęgnacyjnych,
  • świadczeń diagnostycznych,
  • świadczeń leczniczych,
  • świadczeń rehabilitacyjnych nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku.

Na podstawie zleceń lekarza pielęgniarka wykonuje zastrzyki i zabiegi nie tylko w gabinecie pielęgniarki, ale także w domu pacjenta. W domu pacjenta może też pobierać materiał do badań diagnostycznych.

Jak lekarze POZ mogą pomóc pacjentowi?

Pacjent zgłasza się do lekarza POZ zawsze, gdy ma problem zdrowotny. To ten lekarz kieruje całym procesem leczenia. Jeśli pacjent czegoś nie rozumie, nie wie jaką podjąć decyzję odnośnie leczenia, może porozmawiać o tym z lekarzem POZ. Jeśli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wyda konieczne skierowania.

Kierowanie na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta

W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta między innymi założenie zgłębnika nosowo-żołądkowego. Jeśli zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.

Kierowanie na badania laboratoryjne

W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta. Zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek. Zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent złożył deklarację.

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Lekarz rodzinny, który podejrzewa u pacjenta chorobę nowotworową, kieruje go na badania diagnostyczne a na podstawie uzyskanych wyników może skierować pacjenta na szybką ścieżkę terapeutyczną, wystawiając mu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego – DiLO.

Kierowanie do specjalisty lub do szpitala

Lekarz POZ może wystawić skierowania do specjalisty lub do szpitala m.in. do leczenia żywieniowego w warunkach domowych dietą przemysłową oraz do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Do zakwalifikowania się do leczenia szpitalnego/ wpisania na listę oczekujących lub przyjęcia do szpitala nie jest konieczne skierowanie z „poradni przyszpitalnej”, wystarczy skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza POZ lub z poradni specjalistycznej.

Wypisywanie recept 

Podstawą wydania leków refundowanych jest recepta wystawiona przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, pielęgniarkę i położną, które to osoby posiadają uprawnienia do wystawiania recept. Receptę na leki refundowane możesz zrealizować w każdej aptece (lub punkcie aptecznym), która zawarła umowę z NFZ na realizację recept.

Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe 

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności pacjent wymaga określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, można skorzystać z tego rodzaju leczenia.

Jak wygląda wizyta?

Świadczenia udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Mogą być realizowane w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie/ poradni/przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej, jeśli pacjent tam mieszka.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza. W chorobach przewlekłych, jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, porada jest mu udzielana w uzgodnionym terminie. Późniejszy termin wizyty dotyczy także kontynuacji leczenia. Dni i godziny przyjęć pielęgniarki, w tym wizyt domowych, określa harmonogram jej pracy.

Gdzie udać się po pomoc poza godzinami pracy POZ?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie się mieszka, w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Dyżurujący lekarz udziela porad w danej placówce, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) lub telefonicznie.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe SOR

W szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) oraz na izbie przyjęć świadczenia udzielone są w trybie nagłym. Powinni zgłaszać się tam tylko pacjenci wymagający udzielenia pomocy medycznej w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Obejmują również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem.

Dyżur stomatologiczny

W gabinetach pełniących dyżur pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie. W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00. W sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 86 z późn. zm.)