Pacjent przewlekle chory, potrzebujący długofalowego wsparcia

Opieka długofalowa

Dowiedz się

Pacjent przewlekle chory, potrzebujący długofalowego wsparcia

Pacjentom obłożnie i przewlekle chorym przebywającym w domu przysługuje pielęgniarska długoterminowa opieka domowa. Jest to świadczenie w ramach NFZ.

Komu przysługuje pielęgniarska długoterminowa opieka domowa?

Może nią być objęty każdy chory, który ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Opieka ta jest realizowana w warunkach domowych we współpracy z lekarzem POZ.
Jak zakwalifikować się do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej?
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

  • w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej
  • nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego)
  • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej

Skala Barthel pozwala ocenić stan chorego pod względem jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności m.in. spożywania posiłków, siadania, przemieszczania się, ubierania się i rozbierania, kontrolowania potrzeb fizjologicznych, utrzymania higieny osobistej, korzystania z toalety.

Jakie dokumenty potrzebne są do kwalifikacji?

Domowe świadczenia pielęgniarskie udzielane są na podstawie skierowania lekarza POZ. Do skierowania dołącza się kartę oceny pacjenta według skali Barthel.

Oceny tej dokonuje:

  • w dniu skierowania świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego;
  • na koniec każdego miesiąca – pielęgniarka opieki długoterminowej domowej.

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową

Zobacz tutaj

Karta oceny stanu pacjenta kierowanego do opieki długoterminowej ze skalą Barthel

Zobacz tutaj

Co obejmują świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową?

  • przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
  • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

Jak wygląda wizyta?

W pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pielęgniarka wykonuje czynności wynikające z zaleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Po wykonaniu tych czynności odpowiedni zapis odnotowuje w karcie czynności, wraz z datą ich wykonania. Karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.
Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego. Dodatkowe środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza zapewnia pacjent, jego rodzina lub opiekun.

Jak często odbywają się wizyty?

Wizyty pielęgniarskie realizowane są nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. W soboty i dni ustawowo wolne od pracy wizyty odbywają się w medycznie uzasadnionych przypadkach. Po godzinie 20.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową

Zobacz tutaj

Karta oceny stanu pacjenta kierowanego do opieki długoterminowej

Zobacz tutaj

Wykaz placówek realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki – długoterminowej

Zobacz tutaj

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1480)

Źródło:

http://www.nfz-szczecin.pl/geab2_pielegnacja_i_opieka.htm

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/swiadczenia-pielegnacyjne-i-opiekuncze/

POZ Podstawa prawna:

Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna:
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 2217 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 86 z późn. zm.)